Vyjadrenia k inžinierskym sieťam

Využite nový online systém pre podanie žiadostí o vyjadrenie k existencii a priebehu sietí za spoločnosti skupiny Veolia Energia na Slovensku.

Požiadať môžete o poskytnutie informácií o existencii nami spravovaných sietí na dotknutom pozemku a/alebo zakreslenie polohy a priebehu trasy sietí cez dotknutý pozemok a/alebo existencie ochranného a/alebo bezpečnostného pásma na dotknutom pozemku vo vašom záujmovom území.

Momentálne je možné zadať tieto typy žiadostí:

 • Búracie povolenie

 • Kolaudačné/preberacie konanie

 • Ohlásenie drobnej stavby

 • Pozemkové úpravy/Delenie alebo zlučovanie pozemkov

 • Rozhodnutie o umiestnení stavby

 • Skrátené stavebné konanie

 • Stavebné povolenie

 • Územné konanie

 • Územné plánovanie

 • Zjednodušené územné konanie

 • Zlúčené územné a stavebné konanie

 • Cestný zákon § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961

 • Vytýčenie sietí v teréne

 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

 • Informatívne

VYPLNIŤ ŽIADOSŤ TU

Podmienky poskytovania vyjadrení k inžinierskym sieťam prevádzkovaným spoločnosťami skupiny Veolia Energia na Slovensku + cenník

Návod pre užívateľov