Legislatíva

Pre zvýšenie vašej informovanosti sme pripravili stručný prehľad legislatívy platnej v Slovenskej republike v oblasti energetiky.

Zákony

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike
 
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Užitočné odkazy

Ďalšie zaujímajé informácie z problematiky teplárenstva nájdete na týchto stránkach:
Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)