Komunitné granty

Nadácia Veolia Slovensko spúšťa 2. ročník programu Komunitné granty, ktorý je určený pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

Tento rok môžu o podporu žiadať organizácie z troch bratislavských mestských častí - Petržalka, Dúbravka a Podunajské Biskupice. Predkladané projekty by sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity, či podpory športujúcej mládeže.

PODMIENKY

Na účasť v grantovej schéme je potrebné vyplniť žiadosť s potrebnými údajmi, súčasťou ktorej je aj priestor na uvedenie základných informácií o projekte, na ktorý podporu žiadate.
K žiadosti pripojte aj fotografie, ktoré by daný projekt alebo činnosť organizácie priblížili.

Vyplnenú žiadosť zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: nadacia@veoliaenergia.sk. Termín na odovzdanie žiadostí je do 30. 9. 2023. V priebehu októbra bude nadačná rada posudzovať projekty a rozhodovať o tom, ktoré podporí.

Výška dotácie bude posudzovaná individuálne na základe zámeru projektu a jeho dopadu na rozvoj komunity. Projekty, ktoré grant získajú je potrebné zrealizovať do konca roka 2024.

S realizáciou projektu môžu ako dobrovoľníci pomôcť aj zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko.

Zámerom Nadácie Veolia Slovensko je postupne sprístupniť program Komunitné granty aj do ďalších regiónov Slovenska.      

Tešíme sa na vaše projekty.