PPC Investments, a.s.

Spoločnosť PPC Investments a.s. zabezpečuje poskytnutie podporných služieb a dodávku regulačnej elektriny pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky.

ppc
PPC Investments, a.s.
Magnetová 12
831 04 Bratislava
telefón: +421 (0) 2 4968 3754 
e-mail: info.ppc@veolia.com
Technológia

Zdroj pozostáva zo štyroch hlavných prevádzkových komponentov:
Spaľovacia turbína – má spoločný rotor pre turbínu a kompresor, dve spaľovacie komory. Menovitý elektrický výkon je 157,7 MW pri teplote vzduchu +8°C a maximálny elektrický výkon je 173 MW pri teplote vzduchu -12°C.

Spalinový kotol – pozostáva z vysokotlakového parného systému, nízkotlakového parného systému a dvoch systémov pre ohrev časti sieťovej vody, horúcovodnej sústavy a pre ohrev zmesí kondenzátov a prídavnej upravenej vody.
Kotol je riešený s nútenou cirkuláciou vody vo výparníkových systémoch, je vežového prevedenia s rozmermi spalinového kanála, v ktorom sú umiestnené výhrevné plochy 11 176 x 19 500 mm.

Radenie výhrevných plôch kotla v smere prúdenia spalín:

  • prehrievač vysokotlakovej pary,
  • vysokotlakový výparník,
  • vysokotlakový ekonomizér a prehrievač nízkotlakovej pary,
  • nízkotlakový výparník,
  • ohrievač zmesí kondenzátov a prídavnej vody,
  • ohrievač časti sieťovej vody.

Parná turbína – jednotelesová protitlaková turbína s dvoma neregulovateľnými parnými odbermi pre dodávku do špičkového ohrievača horúcovodnej tepelnej siete a do parnej tepelnej siete o menovitom tlaku 1,3 MPa. Menovitý výkon turbíny na svorkách je 60,3 MW. Trojfázový alternátor typu TLRI 92/96 má činný výkon 61,6 MVA pri teplote chladiaceho vzduchu 25°C a menovité napätie 10,5 kV. Para z protitlaku turbíny je dodávaná do základného ohrievača sieťovej vody horúcovodnej sústavy Bratislava – východ. Konštrukčné riešenie turbíny umožňuje jej prevádzku s premenlivým tlakom v protitlaku cca 0,05 – 0,2 MPa v závislosti na potrebnom ohriatí sieťovej vody podľa teploty vonkajšieho vzduchu.

Výmenníková stanica – zabezpečuje ohrev sieťovej vody horúcovodnej sústavy. Základný ohrev sieťovej vody v základnom ohrievači je v celoročnej prevádzke. Maximálny tepelný výkon ohrievača cca 154,4 MW je využívaný v letnom období, kedy sa sieťová voda chladí odvodom 140 MW tepla do ovzdušia. Do základného ohrievača je dodávaná para z protitlaku parnej turbíny. Paralelne so základným ohrievačom je časť sieťovej vody ohrievaná v ohrievači sieťovej vody, zabudovanom do kotla. Výhrevná plocha základného ohrievača je 3 750 m2. Maximálny tepelný výkon ohrievača je cca 29 MWt. Pre dohriatie sieťovej vody na potrebnú teplotu v závislosti na teplote vonkajšieho vzduchu sa využíva špičkový ohrievač, ktorého maximálny tepelný výkon je cca 81,0 MW. Výhrevná plocha špičkového ohrievača je 1 610 m2. Para do špičkového ohrievača je dodávaná z neregulovaného odberu parnej turbíny. Maximálny výkon dodávky tepla do horúcovodnej sústavy je teda 177 MWt

Povolenia

PPC Investments_Povolenie_2013E 0577-2.zmena – výroba a dodávka elektriny
PPC Investments_Povolenie_2014T 0551 – teplo