Politika skupiny Veolia Energia

Politika integrovaného manažérskeho systému

Spoločnosť Veolia má 160-ročnú tradíciu a je globálnym lídrom v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. Poskytuje riešenia pre hospodárenie s vodou, odpadmi a energiami, ktoré priamo prispievajú k udržateľnému rozvoju a konkurencieschopnosti. Pomáha rozvíjať prístup k zdrojom, ich ochranu a dopĺňanie prostredníctvom spomenutých strategických oblastí podnikania. Na Slovensku patria spoločnosti skupiny Veolia Energia k hlavným predstaviteľom v prevádzkovaní systémov centrálneho zásobovania teplom, vo výrobe elektrickej energie využitím technológie kogenerácie a zabezpečovaní projektov energetickej efektívnosti zameraných na úsporu energií pre štátnu i súkromnú sféru. Dôležitou súčasťou ich portfólia sú multiservisné služby pre priemyselných klientov a poskytovanie priemyselných služieb viazaných na produkciu vozidiel. Politika IMS sa vzťahuje na spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. a jej dcérske spoločnosti, ktoré spolu tvoria skupinu Veolia Energia na Slovensku.

SPOLOČNOSTI SKUPINY VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU SA ZAVÄZUJÚ:

  • rešpektovať a dodržiavať pravidlá, zmluvné podmienky, právne predpisy a napĺňať iné technické, ekonomické, environmentálne, protikorupčné a spoločenské požiadavky, pričom budeme pripisovať dôležitosť zvládaniu a znižovaniu rizík ohrozujúcich pracovné podmienky, zdravie, bezpečnosť a životné prostredie začleňovaním preventívnych opatrení do všetkých svojich činností;
  • pozorne načúvať potrebám klientov, neprestajne hľadať možnosti ako skvalitňovať služby, reflektovať ich rôznorodosť náležitými ponukami riešení a usilovať sa o ich každodenné napĺňanie;
  • svojou činnosťou aktívne prispievať k podpore rozvoja komunity, v ktorej spoločnosť podniká, a podnecovať svojich obchodných partnerov, klientov, dodávateľov, subdodávateľov k dodržiavaniu rovnakej zodpovednosti;
  • podporovať výskum a rozvoj trvalo udržateľných riešení a inovácií pre svojich klientov, spoločnosť a životné prostredie, zodpovedne rásť a konať v záujme ochrany prírodných zdrojov, zvyšovania prevencie znečisťovania životného prostredia, ochrany biodiverzity a boja proti klimatickým zmenám;
  • sústavne zlepšovať hospodárenie s energiami prostredníctvom podporovania nákupu energeticky účinných výrobkov a služieb a zefektívnenia prevádzkových činností;
  • rozvíjať vedomosti, podporovať samostatnosť, výkonnosť, osobnú zodpovednosť všetkých zamestnancov, ich zapájanie do procesu konzultácií a riešení otázok pri riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a protikorupčného správania, podnecovať svojich partnerov, klientov, dodávateľov a subdodávateľov, aby podporili naše požiadavky a záväzky;
  • rozvíjať schopnosti a profesionalitu svojich zamestnancov, naďalej budovať dobré meno spoločnosti, pozíciu lídra a nositeľa know-how v oblasti energetických riešení a vytvárať atraktívne podmienky pre prácu v spoločnosti;
  • pôsobiť na všetkých úrovniach s cieľom trvalého zlepšovania efektívnosti spoločnosti a jej integrovaného manažérskeho systému, tak aby bol garantovaný trvalý rozvoj našich aktivít a plnenie všetkých cieľov systému;
  • zakazovať korupciu a snažiť sa jej predchádzať, zabezpečiť právomoci a nezávislosť funkcie dohľadu proti korupcii zároveň s tým, aby bez strachu z odvetných opatrení všetky zúčastnené strany vyjadrovali obavy, a to v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé, pričom vysvetľuje následky nedodržiavania tejto politiky.

Na uskutočnenie svojich záväzkov sú spoločnosti skupiny Veolia Energia vybavené integrovaným manažérskym systémom proti korupcii, bezpečnosti, kvality, životného prostredia a energií a týmto piatim zložkám venujú mimoriadnu pozornosť pri každodennej činnosti. My ako zástupcovia vedenia spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku sa zaväzujeme poskytovať potrebné prostriedky a vytvárať podmienky na realizáciu, udržiavanie a zlepšovanie zavedeného integrovaného manažérskeho systému, ako aj hodnotiť výkon systému manažérstva a dohliadať, aby tieto záväzky dodržiavali všetci zamestnanci a zúčastnené strany.

Peter Martinka                           Peter Dobrý

predseda predstavenstva          generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia Slovensko

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŹÉRSKEHO SYSTÉMU