Práva a povinnosti odberateľov

Práva a povinnosti odberateľov upravujú vybrané state z vyhlášky č. 277/2012 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 5. septembra 2012, ktorá nadobudla účinnosť 15. septembra 2012 (okrem § 5 až 7, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2013) a ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla.

 

§ 2
(1) Štandardmi kvality dodávky tepla sú:
a) zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla v priebehu určeného času dodávky tepla na vykurovanie,8)
b) dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie podľa osobitného predpisu, 8)
c) obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy v lehotách a za podmienok podľa odsekov 2 až 5,
d) dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla,
e) dodržanie teploty teplej úžitkovej vody na odbernom mieste podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla. 9)
(2) Pri prerušení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 24 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.
(3) Pri obmedzení dodávky tepla je lehota na odstránenie technickej poruchy 48 hodín od jej zistenia alebo nahlásenia.
(4) Ak je pri prerušení dodávky tepla do 24 hodín od zistenia alebo nahlásenia technickej poruchy zabezpečená aspoň obmedzená dodávka tepla, na odstránenie technickej poruchy sa vzťahuje lehota podľa odseku 3.
(5) Obnovenie dodávky tepla po odstránení technickej poruchy v lehotách podľa odsekov 2 až 4 sa nepovažuje za odstránenie technickej poruchy, ak toto obnovenie trvalo bez obmedzenia alebo prerušenia menej ako 48 hodín.

§ 3
Štandardmi kvality dodávky tepla sú aj:
a) oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla v lehote podľa osobitného predpisu, 10)
b) dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a),
c) dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla, v lehote uvedenej v oznámení podľa písmena a),
d) oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo alebo na zaplatenie zmluvne dohodnutej zálohovej platby, alebo na zaplatenie nedoplatku z vyúčtovania za dodávku tepla v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu11) pred obmedzením alebo prerušením dodávky tepla podľa osobitného predpisu, 12)
e) písomné vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberateľa do sústavy tepelných zariadení regulovaného subjektu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
f) zabezpečenie preskúšania určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla alebo určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti; 13) oznámenie výsledku preskúšania určeného meradla žiadateľovi do piatich dní odo dňa doručenia výsledkov preskúšania určeného meradla,
g) overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo, odstránenie zistených nedostatkov a oznámenie výsledku overenia žiadateľovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania platby za dodávku tepla,
h) písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o preverenie kvality dodávky tepla.

§ 6
Kompenzačné platby:
(1) Kompenzačná platba sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi alebo žiadateľovi vo výške určenej podľa § 7 ods. 1 alebo vypočítanej podľa § 7 ods. 2. Úhrada kompenzačnej platby nie je podmienená žiadosťou dotknutého odberateľa alebo žiadateľa o jej vyplatenie.
(2) Kompenzačná platba za rok t-1 sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi tepla v roku t vo vyhotovenej faktúre ročného vyúčtovania platieb za rok t-1 v termíne do 31. marca roku t. Ak regulovaný subjekt nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, kompenzačná platba za rok t-1 sa regulovaným subjektom uhradí dotknutému odberateľovi tepla v termíne do 30. apríla roku t.
(3) Žiadateľovi podľa § 1 písm. j) prvého bodu sa regulovaným subjektom uhradí kompenzačná platba najneskôr do 30 dní po odstránení príčin nedodržania štandardu kvality podľa § 3 písm. e) prevodom na účet žiadateľa, poštovou poukážkou alebo iným spôsobom dohodnutým medzi regulovaným subjektom a žiadateľom.
(5) Oznámenie o kompenzačnej platbe sa odosiela regulovaným subjektom dotknutému odberateľovi spolu s vyhotovenou faktúrou ročného vyúčtovania platieb za rok t-1 alebo žiadateľovi podľa § 1 písm. j) prvého bodu najneskôr v deň úhrady kompenzačnej platby.

§7
(3) Maximálna výška kompenzačnej platby vypočítanej podľa odseku 2 je vo výške hodnoty variabilnej zložky dodaného tepla bez dane z pridanej hodnoty, fakturovanej na odbernom mieste vo fakturačnom období, v ktorom k nedodržaniu štandardu kvality došlo.
(4) Ak odberateľ v roku t-1 neodoberal teplo od 1. januára, kompenzačné platby sa vypočítajú z objednaného množstva tepla na rok t-1.
(5) Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý toto nedodržanie štandardov kvality vyvolal, a za nedodržanie viacerých štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej a časovej súvislosti s jedným poruchovým dejom, ktorý tento súbeh vyvolal, sa odberateľovi uhradí jedna kompenzačná platba s najvyššou ustanovenou alebo vypočítanou hodnotou.
8) § 1 ods. 1 vyhlášky č. 152/2005 Z. z.
9) § 19 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) § 26 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
11) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
12) § 26 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
13) § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
 

Vybrané state zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o tepelnej energetike v platnom znení týkajúce sa ochrany a práv odberateľa tepla v domácnosti

 

§17
(1) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný:
a) merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom2) v mieste jej prípravy, 
b) merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom2) ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti, 
c) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, 
d) na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom2) množstvo dodanej studenej vody, 
e) umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, 
f) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

(2) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

(3) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

(4) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c), sú povinní:
a) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa, 
b) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom, 2)
c) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby, 
d) využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom, 
e) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

(5) Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c):
a) vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 4 písm. a) a b) a § 25 ods. 3, 
b) odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu, 
c) chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom, 
d) prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.

(6) Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(7) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode  poskytne odberateľovi určené meradlo 2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo v teplej úžitkovej vode dodáva do:
a) budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo2), ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
b)  novej budovy,
c) existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.14b) .
 
§18
(1) Dodávateľ je povinný:
a) merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom spotreby tepla na každom dohodnutom odbernom mieste; ak dodávateľ rozpočítava teplo konečnému spotrebiteľovi, merať množstvo dodaného tepla určeným meradlom na mieste, ktoré pre rozpočítavanie slúži ako odberné miesto, 
b) zabezpečiť overovanie určeného meradla podľa osobitného predpisu2) a zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu, 
c) oznámiť písomne odberateľovi termín výmeny určeného meradla a zaznamenať údaje o vymieňanom meradle za účasti zástupcu odberateľa, 
d) vykonávať mesačné odpočty určeného meradla, 
e) vykonávať mesačné bilancie výroby tepla a dodávky tepla.

(2) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.

(3) Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla, 12c) je povinný dodržiavať podmienky ustanovené osobitným predpisom.14a)

(4) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods.3 písm. c), sú povinní:
a) zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy: 
1. obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,14c)
2. obstaranie zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla,14d) ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel14c) podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo efektívne, 
3. alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla, ak obstaranie určených meradiel podľa prvého bodu alebo pomerových rozdeľovačov tepla podľa druhého bodu nie je nákladovo efektívne.
b) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle spotreby tepla alebo pomerovom rozdeľovači tepla termín odčítania spotreby, 
c) využívať na rozpočítavanie množstva dodaného tepla určené meradlá tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa, 
d) rozpočítavať množstvo dodaného tepla podľa pravidiel rozpočítavania.

(5) Povinnosť podľa odseku 4 písm. a) až c) nevzniká, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500 m2.

(6) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c), je povinná každoročne do 30. apríla oznámiť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie14e) za predchádzajúci kalendárny rok:
a) druh a množstvo energie na výrobu tepla,
b) množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
c) skutočné náklady na výrobu tepla,
d) celkovú podlahovú plochu budovy.

(7) Odberateľ je povinný:
a) umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa, 
b) umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle, 
c) umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu, 
d) oznámiť bezodkladne dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla, 
e) oznámiť najmenej 15 dní pred termínom odčítania údajov na určenom meradle alebo na pomerových rozdeľovačoch tepla konečnému spotrebiteľovi termín odčítania.

(8) Konečný spotrebiteľ je povinný:
a) umožniť plnenie povinností dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, uvedených v odseku 4, 
b) umožniť dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla v čase oznámeného termínu, odčítanie údajov z určeného meradla alebo z pomerových rozdeľovačov tepla, 
c) chrániť určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač tepla pred neoprávneným zásahom, 
d) oznámiť bezodkladne poruchu alebo znehodnotenie určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača tepla dodávateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, a odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi.

(9) Dodávateľ poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo dodáva do:
a) budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo2), ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,
b)  novej budovy,
c) existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená. 14b)

(10) Pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.