Centrálne zásobovanie teplom

Od roku 1993 sme postupne začali zabezpečovať správu 9 systémov centrálneho zásobovania teplom, čo momentálne predstavuje viac ako 293 kotolní a 661 výmenníkových staníc po celom Slovensku.

Centrálne zásobovanie teplom (CZT)

Vlastníkmi mestských systémov CZT sú zvyčajne mestá, ktoré na základe dlhodobých zmlúv zveria našej spoločnosti ich prevádzku, modernizáciu a údržbu. Prostredníctvom systémov CZT, ktoré naša spoločnosť prevádzkuje, dodávame teplo a teplú úžitkovú vodu obytným domov ako aj ďalším objektom ako sú napríklad školy, zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy, atď.

Riešenia pre skutočné pohodlie

Jednoduché a bezpečné systémy CZT prinášajú pohodlie do domovov našich klientov. Budovy napojené na systém CZT majú záruku absolútnej bezpečnosti a úplne bezporuchovej dodávky tepla.
Teplo je dopravované vo forme teplej vody až do výmenníkových staníc. Tie neprodukujú ani dymy, ani prach, ani zápach, teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre konečných spotrebiteľov, ani pre životné prostredie.

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti centrálneho zásobovania teplom

  • zabezpečenie stabilného tepelného komfortu pri optimálnych nákladoch
  • zlepšenie spoľahlivosti a bezpečnosti vykurovaných budov a ich obyvateľov
  • optimalizácia energetickej účinnosti zariadení
  • modernizácia tepelných zariadení a prispôsobovanie ich stavu reálnym potrebám
  • spravovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia.

Ako funguje CZT?

centr

Princíp jeho fungovania je jednoduchý: spočíva v centralizovanej výrobe a distribúcii tepelnej energie podzemnými rozvodmi pre obytné domy, administratívne budovy, školy, nemocnice, športové zariadenia a ostatné budovy.

Centrálna kotolňa

Tepelné rozvody

Výmenníková stanica

Mestské vykurovacie systémy

  • Budovy napojené na systém CZT majú záruku absolútnej bezpečnosti a bezporuchovej dodávky tepla. Teplo je dopravované vo forme teplej vody až do výmenníkových staníc. Tie nie sú lokálnym zdrojom znečistenia ovzdušia, nevytvárajú ani dym, ani prach, ani zápach a teda nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre užívateľov a nezaťažujú životné prostredie.
  • Systém CZT koncentruje výrobu tepla na jednom mieste, umožňuje flexibilne reagovať na potreby pôvodných a nových klientov. Týmto sa zabraňuje budovaniu ďalších lokálnych zdrojov znečistenia ovzdušia. Menší počet komínov predstavuje menšiu záťaž pre naše zdravie.
  • Výroba tepla vo väčšom objeme je samozrejme lacnejšia. Nákup zemného plynu, biomasy prípadne iných palív vo veľkých objemoch je lacnejší ako nákup v malom objeme. Rovnako náklady na prevádzku, odbornú obsluhu, údržbu, revízie a modernizáciu centrálnej kotolne a rozvodov sú nižšie ako súčet nákladov vynaložených na zabezpečenie výroby tepla v individuálnych zdrojoch.

Zdroje energie

V súčasnosti je najviac používaným palivom zemný plyn, ktorý vo väčšine prípadov nahradil čierne a hnedé uhlie. Popri klasických zdrojoch energie sa stále viac používajú obnoviteľné zdroje energií ako napr. biomasa (drevná štiepka, pelety, kôra, slama, ...) a bioplyn.