Vaše otázky a pripomienky

Vaše otázky a pripomienky môžete zaslať priamo zamestnancom odboru starostlivosti o zákazníkov a to vyplnením nasledovného formulára:

Odosielateľ
Mesto/mestská časť
Vaša správa
 Informácia o spracúvaní osobných údajov poskytnutých v kontaktnom formulári, alebo v rámci telefonickej a emailovej komunikácie prostredníctvom kontaktov uvedených na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: obchodná spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava alebo v závislosti od obsahu Vašej správy niektorá z jej dcérskych spoločností tvoriacich skupinu Veolia Energia SK. Účelom spracúvania Vašich údajov je komunikácia vo veci Vašej požiadavky (alebo inej informácie, ktorú nám poskytnete) a jej vybavenie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločností skupiny Veolia Energia SK podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorý spočíva v našom záujme efektívne komunikovať s našimi klientmi a tretími osobami. Vaše osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel ich spracúvania, na ktorý boli poskytnuté/získané. Príjemcami Vašich osobných údajov bude najmä spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., pokiaľ spracúva Vaše osobné údaje pre inú zo spoločností Veolia Energia SK a naši dodávatelia IT služieb. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie údajov, právo na prenosnosť a právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Nakoľko je právnym základom oprávnený záujem, máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uvedené práva môžete uplatniť na nasledovných kontaktoch zodpovednej osoby prevádzkovateľa: dpo.veolia.sk@veolia.com, oou.vesk@veolia.com, telefonicky na: +421 48 43 27 360, alebo písomne na adrese Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v spoločnostiach skupiny Veolia Energia Slovensko a nájdete na stránke: https://vesr.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.