Veolia Energia Lučenec, a.s.

Veolia Energia Lučenec, a. s. vznikla 1. 7. 2007 a jej akcionármi je Mesto Lučenec a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s.

lucenec
Ulica partizánska 1/1990
984 01 Lučenec
tel.: 047 / 451 30 09
e-mail: lucenec@veoliaenergia.sk
biskupice
tel.: 047/43 212 06
mobil: 0918 636 484

 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


V zmysle zákona č. 309/2018 § 4 ods. 5, písm. c) zverejňujeme údaje za rok 2023 KGJ KVET, Rúbanisko II, v Lučenci.

- Celková účinnosť kombinovanej výroby: 83,03 %
- Podiel dodávky tepla CZT: 100 %
- Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla : 100 %

Zákonná povinnosť výrobcu: "c) zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa § 3c."

Naše služby

Veolia Energia Lučenec, a.s. zabezpečuje dodávku tepla a TÚV pre vyše 6 000 domácností v Lučenci. Prevádzkuje 20 plynových kotolní a 53 domových odovzdávacích staníc (DOST).

Pre našich klientov zabezpečujeme hlavne nasledovné služby:

  • prevádzku tepelnotechnických zariadení (TTZ), teda kotolní a tepelných rozvodov
  • výrobu a distribúciu tepla
  • výrobu a distribúciu TÚV
  • správu energetických zariadení
  • 24 hodinový dispečing
  • opravy a údržbu TTZ
  • modernizáciu a opravy energetických zariadení
  • optimalizácia spotreby energií
  • investície do TTZ a ich komplexnú modernizáciu

Štandardy kvality

Novinky

Modernizácia CZT v Lučenci - realizácia kogeneračnej jednotky v plynovej kotolni Rúbanisko II