Bytovo-komunálna sféra

Prostredníctvom správy tepelnotechnických zariadení pomáhame mestám a obciam riešiť otázky v oblasti vykurovania a tak zlepšovať kvalitu bývania ich obyvateľov.

Našim konečným spotrebiteľom prinášame efektívne riešenia súvisiace s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody do ich príbytkov.

Mestský systém centrálneho zásobovania teplom - dlhodobé riešenie

Systémy centrálneho zásobovania teplom v sebe zahŕňajú množstvo výhod: kontrola nákladov za energie, znižovanie znečisťovania ovzdušia, lepšia bezpečnosť obyvateľov bytových domov.

Majiteľom a nájomníkom bytov garantujeme pohodlie a bezpečnosť

Zabezpečujeme údržbu tepelných zariadení a dokážeme pružne a včas reagovať v prípade opráv. Našim klientom prinášame služby súvisiace so zabezpečením pohodlia v ich príbytkoch - vykurovanie, dodávku teplej úžitkovej vody, správu a údržbu tepelno-technických zariadení.

Zameriavame sa na znižovanie nákladov

Prostredníctvom poskytovaných služieb znižujeme náklady pre konečných spotrebiteľov, ktoré súvisia so spotrebou energie. Naše aktivity vykonávame so zreteľom na optimalizáciu nákladov za energie a na znižovanie prevádzkových nákladov. Zároveň vykonávame potrebnú modernizáciu zverených tepelných zariadení. Naše služby prispôsobujeme konkrétnym potrebám každého zákazníka.

Pracujeme na neustálom skvalitňovaní vzťahov s našimi klientmi

Zlepšenia, ktoré prinášame bytovým domom ako aj iným spravovaným budovám sú založené na kvalitných obchodných vzťahoch s našimi klientmi. V rámci dlhodobého partnerstva so spoločenstvami bytov, bytovými podnikmi a správcovskými spoločnosťami prinášame inovatívne a zároveň hospodárne energetické riešenia. Zveľaďujeme majetok, ktorý nám naši klienti dali do správy. Modernizujeme tepelno-technické zariadenia tak, aby zodpovedali stanoveným predpisom a normám.