Veolia Energia Komfort Košice, a.s.

Veolia Energia Komfort Košice, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. so sídlom v Bratislave, ktorá vlastní 100 % akcií.

Veolia Energia Komfort Košice, a.s
Einsteinova 21 - Digital Park I
851 01 Bratislava
tel.: +421 917 427 072
e-mail: komfort@veoliaenergia.sk

Naše služby

Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia Energia Komfort Košice, a.s., je poskytovanie tepelného komfortu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, prevádzka a modernizácia celého systému pre výrobu tepla a teplej vody a garantovanie zmluvne dohodnutých úspor energie.

Pre našich klientov zabezpečujeme hlavne nasledovné služby:
- dodávka garantovaných energetických služieb,
- prevádzka a modernizácia tepelno-technických zariadení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
- zabezpečovanie požadovaného tepelného komfortu v súlade s príslušnými normami a vyhláškou 152/2005,
- garantovaná úspora energie potrebnej na dodávku tepla a teplej vody s ohľadom na hospodárnosť prevádzky,
- odstránenie možných výpadkov v poskytovaných službách tepelného komfortu pomocou komunikačného prepojenia všetkých prevádzkovaných zariadení so zriadeným centrálnym dispečingom.