Udržateľné mestá vďaka modernému diaľkovému vykurovaniu

Aký potenciál ponúka diaľkové vykurovanie pre naše mestá a samosprávy? Dokáže prispieť k rozvoju smart technológií a k naplneniu klimatických a energetických cieľov našich miest? Týmto aktuálnym témam sa venovali zahraniční a domáci spíkri v rámci odborného bloku zameraného na diaľkové vykurovanie, ktorý bol súčasťou júnovej konferencie Budúcnosť regionálnej energetiky.

Hlavnou témou odborného bloku „Udržateľné mestá vďaka modernému diaľkovému vykurovaniu“ bolo centrálne zásobovanie teplom (CZT) ako účinný nástroj našich miest, ktorý v seba spája bezpečnosť, ekológiu, komfort, kontrolu výrobných nákladov a trvalo udržateľný rozvoj. Účastníci si mohli vypočuť príklady dobrej praxe a inšpiratívne riešenia z Dánska, z Francúzska, z Českej republiky alebo zo Slovenska.

Mestá a obce ako nositelia ekologickej transformácie a kvality života
Podľa Stanislava Janiša, predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla, budú mestá a obce čím ďalej tým viac priamymi nositeľmi ekologickej transformácie. Mestá sú regulátor svojho prostredia, majú v rukách územný plán a rozhodujú, čo v meste bude alebo nebude.

„Ak chceme zmeniť veci k lepšiemu, myslime globálne, ale konajme lokálne. Slovensko má vybudovanú vzácnu energetickú infraštruktúru, vďaka ktorej môže nákladovo efektívnym spôsobom etablovať obnoviteľné zdroje energie a dekarbonizovať. Na dosiahnutie tohto cieľa musí sektor CZT pokračovať v modernizácii, inovovať a investovať do udržateľných riešení tak, aby boli systémy CZT súčasťou inteligentných energetických mikrosietí miest a mestských častí. Kľúčovým partnerom na dosiahnutie úspechu je miestna samospráva, ktorá má už dnes v rukách územný plán a koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Od jej rozhodnutí závisí úspešnosť a efektívnosť dosiahnutia cieľov v oblasti ochrany ovzdušia v meste,“ dopĺňa Stanislav Janiš.

p.Janiš

Dánsko využíva obnoviteľné zdroje energie na výrobu tepla
V Dánsku je teplo vzácna komodita, preto sa snažia ním šetriť a vyrábajú ho prevažne z obnoviteľných zdrojov energie. Na CZT vo veľkom pripájajú aj rodinné domy. „V oblasti, kde žijem, vykurujeme domácnosti zmesou tepla z biomasy, z odpadu a prebytkom z priemyslu,“ spresnil Birger Lauersen, riaditeľ Dánskeho teplárenského združenia.

CZT zabezpečuje ekologické vykurovanie aj vo Francúzsku
Podľa Noémie Piaskowski z Francúzskeho ministerstva pre ekologickú transformáciu berú komunálnu energetiku mimoriadne vážne. Mestá, ktoré disponujú tepelnou aj chladiacou sieťou, vnímajú systémy CZT ako veľmi účinný nástroj dekarbonizácie pre celé štvrte a oblasti. Všetko je však založené na participácii a vôli.

Tepelnú energetiku by mali prísnejšie regulovať práve mestá a obce, ktorým komíny najviac škodia. Francúzske mesto Amiens tak dosiahlo 60 % ekologické vykurovanie. „Rezervu vidíme aj pri odtokovej vode, kde môžeme získať až 20 % odpadového tepla. Takto zbytočne odteká do rieky,“ upriamuje pozornosť na toto riešenie Benoît Mercuzot, viceprimátor mesta.

p.Piaskowski

Inšpiratívne príklady z Českej republiky a zo Slovenska
Martin Hájek, zástupca Teplárenského združenia v Českej republike, predstavil inšpiratívne príklady transformácie teplární od uhlia smerom k využitiu obnoviteľných zdrojov, odpadového tepla a nízkoemisného zemného plynu. Prínosy spolupráce mesta s partnerom, ktorý má skúsenosti, odborné kapacity a finančné zdroje, v spoločnej snahe zaistiť občanom ekologické, cenovo dostupné a bezpečné teplo opísal Slavomír Karabinoš, prednosta mesta Hanušovce nad Topľou.

p.Hajek

Súčasťou odborného bloku bola aj diskusia o tom, ako sa môže sektor diaľkového vykurovania stať najlepším možným nástrojom pre mestá a obce na ceste k ekologickej transformácii
v nadchádzajúcich rokoch a prispieť k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov. 

Konferencia sa konala 20. – 21. 6. 2023 v Liptovskom Mikuláši a bola určená pre zástupcov obcí, miest, krajov a lokálnych združení, ktorí získali informácie, ako môžu zvládnuť proces dekarbonizácie prostredníctvom systémov CZT,  a zároveň dôležité informácie týkajúce sa podpory zameranej na efektívne využívanie energie. Špeciálne prezentácie boli venované pomoci z Modernizačného fondu Programu Slovensko a pripravovaného národného projektu Kapacity pre regióny, vďaka ktorému vzniknú regionálne centrá udržateľnej energetiky.

Podujatie organizovala v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU Slovenská inovačná a energetická agentúra a partnermi boli Slovenský zväz výrobcov tepla,
Francúzska ambasáda a Francúzsko-slovenská obchodná komora. Záznam z odborného bloku na podporu CZT je verejne dostupný na tomto odkaze –https://www.siea.sk/videozaznamy-a-prezentacie-z-konferencie-buducnost-regionalnej-energetiky/  

 

 

Dátum