Veolia Energia Komfort Košice, a.s.

Veolia Energia Komfort Košice, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. so sídlom v Bratislave, ktorá vlastní 60 % akcií, spoločnosť SETVIA, s.r.o., vlastní 40 % akcií.

Einsteinova 25, Digital Park II
851 01 Bratislava

tel.: 02 / 682 072 33
e-mail: komfort@veoliaenergia.sk

Naše služby

Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia Energia Komfort Košice, a.s., je poskytovanie tepelného komfortu pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, prevádzka a modernizácia celého systému pre výrobu tepla a teplej
vody a garantovanie zmluvne dohodnutých úspor energie.

Pre našich klientov zabezpečujeme hlavne nasledovné služby:

  • dodávka garantovaných energetických služieb
  • prevádzka a modernizácia tepelno-technických zariadení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
  • zabezpečovanie požadovaného tepelného komfortu v súlade s príslušnými normami a vyhláškou 152/2005
  • garantovaná úspora energie potrebnej na dodávku tepla a teplej vody s ohľadom na hospodárnosť prevádzky
  • odstránenie možných výpadkov v poskytovaných službách tepelného komfortu pomocou komunikačného prepojenia všetkých prevádzkovaných zariadení so zriadeným centrálnym dispečingom.