Nadácia Veolia Slovensko


Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle našej spoločnosti, a najmä jej vedenia, podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie.

 

Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. Jej ciele sú:

  • podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia Energia na Slovensku
  • podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
  • podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu

Na pravidelných stretnutiach správna rada posudzuje návrhy na projekty, ktoré by mohla Nadácia Veolia Slovensko podporiť. Za rozhodujúci prvok pri posudzovaní projektov je považovaná ich udržateľnosť a ich prínos k napĺňaniu cieľov nadácie.

Výročná správa o činnosti Nadácia Veolia Slovensko je k dispozícii k nahliadnutiu u správcu nadácie v pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h, na adrese: Einsteinova 25 - Digital Park II, 851 01 Bratislava.
 

Nadácia Veolia Slovensko podporila:

Mosty
Podporili sme projekt MOSTY BEZ BARIÉR
MC Bambino Poprad
Pomohli sme Materskému centru BAMBINO v Poprade

 

Kontakt: 

Nadácia Veolia Slovensko
Einsteinova 25 - Digital Park II
851 01 Bratislava

tel.: +421 906 105 201
fax: +421 (2) 68 20 72 30
e-mail: nadacia@veoliaenergia.sk

Bankové spojenie: 9413097032/5600 
IBAN: SK51 5600 0000 0094 1309 7032
IČO: 30 868 637
Zapísaná v Registri nadácií MV SR pod č. 203/Na-2002/846

Nadacia_fontana KE
Žiadosť o podporu z Nadácie
Nadacia_Miro more
Nadačná listina
Nadacna listina_dodatok k zmene mena
Dodatok k nadačnej listine